1. رضوان حسین قلی زاده , زهرا غفاریان سخن ور , تحلیل رویداد حساس: یک تکنیک مؤثر برای مستندسازی تجربیات سازمانی , دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
 2. سمیه زارع , رضوان حسین قلی زاده , بهروز مهرام , مفهوم رهبری آموزشی و گستره آن در قلمرو مدیریت آموزشی , نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
 3. زهرا قاسمی , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی , توزیع قدرت در سازمان با تاکید بر دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۵
 4. معصومه کوهساری , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , واکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسه , کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
 5. زهرا غفاریان سخن ور , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی , کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدیریت سرمایه¬های دانشی سازمان , هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
 6. هاجر روح بخش , رضوان حسین قلی زاده , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , گستره مفهومی مدیریت دانش شخصی و الگوهای ناظر به آن , هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
 7. زهرا غفاریان سخن ور , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی , تحلیل شبکه اجتماعی: یک تکنیک موثر برای مدیریت جریان های دانشی , هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
 8. نفیسه تقی زاده کرمان , رضوان حسین قلی زاده , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , نگاهی به وضعیت دانش آفرینی در مراکز پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه‌ها: مطالعه موردی , اولین همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب‌شناسی بروندادهای علمی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
 9. شیما فیض عارفی , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان , اولین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب و کار های کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۸
 10. رضوان حسین قلی زاده , استراتژی کسب و کار دانش بنیان: رویکردی جدید به تدوین استراتژی از منظر مدیریت دانش , دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتزیک , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
 11. رضوان حسین قلی زاده , دانش ضمنی: نیمه پنهان توسعه حرفه ای معلمان , چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۸
 12. منصوره سعیدی سیوکی , رضوان حسین قلی زاده , نگاهی به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی- یادگیری با تاکید بر رویکرد سازنده گرایی , چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۸
 13. آرزو احمدآبادی , زهرا قاسمی , رضوان حسین قلی زاده , ریحانه صالح آبادی , نقش روابط سیاسی در همکاری های علمی بین الملل دانشگاهی: مطالعه موردی , ششمین کنفرانس بین المللی توسعه اموزش عالی فرامرزی: چالش ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
 14. رضوان حسین قلی زاده , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی , ششمین کنفرانس بین المللی توسعه اموزش عالی فرامرزی: چالش ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
 15. رضوان حسین قلی زاده , مدیریت دانش: استراتژی توسعه پایدار , پنجمین کنفرانس مدیریت دانش , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
 16. رضوان حسین قلی زاده , حسین افخمی روحانی , بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی , اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه (14 اردیبهشت ماه 91) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۴
 17. رضوان حسین قلی زاده , حسین افخمی روحانی , بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی , اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه (14 اردیبهشت ماه 91) , 2012-05-03 , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۴
 18. رضوان حسین قلی زاده , مدیریت دانش در آموزش عالی:چالش ها و فرصت ها , اولین همایش مدیریت آموزشی در نظر و عمل , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
 19. رضوان حسین قلی زاده , الزامات کلیدی کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: مطالعه موردی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد , همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۰۷
 20. رضوان حسین قلی زاده , نقشه کشی دانش: یک چارچوب پیشنهادی برای نقشه کشی دانش سازمانی , دومین کنفرانس مدیریت دانش , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۰
 21. مرضیه عالی , رضوان حسین قلی زاده , پویش روایی:مکانیزمی موثر برای مدیریت دانش ضمنی , دومین کنفرانس مدیریت دانش , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۰
 22. عباس بازرگان , رضوان حسین قلی زاده , نقش یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی فراملی:ضرورت ها و چالش ها , دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۲۳
 23. رضوان حسین قلی زاده , بختیار شعبانی ورکی , جایگاه مدیریت دانش در نظام آموزش عالی , اولین همایش تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۳